zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sklepu on-line: www.Intermarchebochnia.pl

1. Postanowienia ogólne

2. Rejestracja oraz składanie zamówień

3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży

4. Kupony oraz bony zakupowe

5. Przygotowanie Towarów do odbioru; odbiór Towarów przez Użytkownika

6. Zasady i sposób dokonywania płatności; zwroty płatności

7. Prawo odstąpienia od umowy przez Użytkownika

8. Postępowanie reklamacyjne i zwroty

9. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów i zawierania umów sprzedaży

detalicznej za pośrednictwem Strony pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem.

1.2 Wskazanym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Cena - Wyrażona w złotych polskich wartość brutto, którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sklepowi za określony, zamówiony przez niego Towar, nieuwzględniająca dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem Towarów dla Użytkownika oraz kaucji związanej z zakupem Towarów w tzw. opakowaniach zamiennych.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca konto na Stronie, korzystająca ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane za pośrednictwem Sklepu.

Konto Użytkownika/Konto - zapis danych przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony.

Koszyk miejsce na Stronie, do którego przenoszone są wybrane przez Użytkownika Towary, w stosunku do których ma być przez niego złożone Zamówienie i umożliwiające śledzenie łącznej Ceny przeniesionych do niego Towarów.

Regulamin niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Użytkownika zakupów detalicznych za pośrednictwem Strony.

Rejestracja proces tworzenia przez Użytkownika, za pośrednictwem specjalnie do tego przystosowanego formularza, własnego Konta na Stronie, polegające na podaniu/wygenerowaniu loginu i hasła przypisanych tylko jemu indywidulanie.

Sklep

Nicea sp. z.o.o. z siedzibą w Bochni Ul. Windakiewicza 16, 32-700 Bochnia zarejestrowana w SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS: 0000515053, NIP:

7822573317, REGON: 30276786000000, kapitał zakładowy: 444500 zł (opłacony w całości), nr tel. 14 614 56 15, e-mail: bochnia@intermarche.pl

Strona

strona internetowa www.intermarchebochnia.pl, za pośrednictwem której oferowane są przez Sklep Towary i za pośrednictwem, której zawierane są umowy ich sprzedaży detalicznej pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem.

Towar/y - pojedyncza/e rzecz/y ruchoma/e, oferowana/e przez Sklep, za pośrednictwem strony internetowej www.intermarchebochnia.pl.

Nabywca - Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę, nie wyłączając Konsumenta, przy czym ilekroć postanowienia Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konsumentów, postanowienia te używają pojęcia "Konsument", a nie pojęcia "Nabywca".

Konsument - Nabywca, będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta.

Zamówienie - szczegółowe zestawienie Towarów, które Użytkownik chce kupić i które w tym celu umieścił w Koszyku, następnie przez niego potwierdzone poprzez wybranie opcji "Potwierdź zakup".

Zarządca Strony

Nicea sp. z.o.o. z siedzibą w Bochni Ul. Windakiewicza 16, 32-700 Bochnia zarejestrowana w SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIEĄCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS: 0000515053, NIP:

7822573317, REGON: 30276786000000, kapitał zakładowy: 444500 zł (opłacony w całości), nr tel. 14 614 56 15, e-mail: bochnia@intermarche.pl

Organizator promocji gazetkowej:

Sklep lub Spółka SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo

Podgórne) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 44594, NIP: 7821977018, REGON: 631030739, kapitał zakładowy: 38.000.000 zł, tel.

61 665 46 00, e-mail:

Sklep lub Zarządca Strony (SCA PR Polska Spółka z o.o.)

1.3 Przed dokonaniem zakupu Towarów w ramach Strony, tj. przed dokonaniem przez

Użytkownika wyboru opcji "Zatwierdź koszyk" w Koszyku, konieczne jest zaakceptowanie przez Użytkownika jej Regulaminu oraz zasad Polityki Prywatności dostępnych na stronie www.intermarchebochnia.pl 

1.4 Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania

pełnej zdolności do czynności prawnych. Zamówienia osób bez zdolności do czynności prawnych mogą zostać anulowane przez obsługę sklepu.

1.5 Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób

upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 1.6.

1.6 W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości

prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

1.7 Korzystanie ze Strony jest możliwe, jeśli Użytkownik ma dostęp do Internetu, adres e-mail, nr telefonu oraz po spełnieniu następujących wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego: zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli; kompatybilne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera Browser.

1.8 Zarządca Strony zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia Użytkownikom dostępu do Strony w celu dokonania jej modernizacji, aktualizacji lub w celu dokonania zmian.

1.9 Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Zarządcy Strony, logo Sklepu oraz wszelkich

składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody Zarządcy Strony lub Sklepu lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów Towarów).

2. Rejestracja oraz składanie zamówień

2.1 W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Użytkownika Rejestracji na

Stronie za pośrednictwem specjalnego formularza oraz zalogowanie się przez niego do konta

Użytkownika poprzez podanie loginu i hasła.

2.2 Sklep może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, poprzez przesłanie do Sklepu wymaganych dokumentów lub udzielenia uzupełniających informacji na ten temat, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

2.3 Konsument dokonuje Rejestracji poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, a Użytkownik niebędący Konsumentem

odpowiednio: nr NIP i adres siedziby oraz dokonanie wyboru loginu, który będzie przypisany

wyłącznie do indywidualnego Użytkownika, a także hasła. Login i hasło stanowią informacje

poufne i Użytkownik udostępnia je podmiotom trzecim na własne ryzyko. W przypadku zmiany danych indywidualizujących Użytkownika konieczne jest wprowadzenie przez niego zmian w

Koncie poprzez wybór opcji edycji Konta użytkownika i skorygowanie zmienionych danych.

2.4 W trakcie procesu składania Zamówienia Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu, w tym również warunki promocji określone w § 4 Regulaminu, oraz Polityki Prywatności. W przypadku zmiany dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się ze zmianami i akceptacji nowej ich treści.

2.5 Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza Rejestracji Zarządca wyśle do niego e-mail

aktywujący Konto Użytkownika na wskazany przez niego adres.

2.6 Usunięcie Konta przez Użytkownika jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres e-mail: bochnia@intermarche.pl

3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży

3.1 Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem Strony poprzez wybór opcji „Finalizacja zamówienia” w Koszyku a następnie wybranie terminu odbioru i kliknięcie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z koniecznością zapłaty Ceny i ewentualnych dodatkowych opłat związanych z Zamówieniem, wymienionych szczegółowo w podsumowaniu Zamówienia.

3.2 Sklep oraz Zarządca Strony zastrzegają sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w

cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.3 Minimalna wartość Zamówienia została określona na stronie internetowej Sklepu. Sklep nie realizuje Zamówień o wartości poniżej minimalnej kwoty Zamówienia określonej na stronie internetowej Sklepu.

3.4 Użytkownik Sklepu otrzymuje wraz z Zamówieniem paragon fiskalny dokumentujący to

Zamówienie. Faktura jest wydawana na życzenie Użytkownika podczas odbioru Zamówienia od kwoty 450 zł brutto,

poniżej tej kwoty wystawiany jest dla Użytkownika paragonu z numerem NIP.

3.5 Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili prawidłowego złożenia Zamówienia przez

Użytkownika, które następuje w chwili wyboru przez niego opcji " Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ". Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na wskazany przez niego adres z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.6 Anulowanie oraz modyfikacja Zamówienia przez Użytkownika jest możliwe do chwili

rozpoczęcia jego realizacji. Anulowanie następuje poprzez wybór opcji "Anuluj" w Koncie

Użytkownika przy złożonym Zamówieniu. Modyfikacja Zamówienia następuje poprzez wybór opcji "Modyfikuj zamówienie" i odpowiednie dodanie lub usunięcie określonych Towarów. W sytuacji rozpoczęcia realizacji zamówienia opcja "Anuluj zamówienie" i " Modyfikuj zamówienie " będzie nieaktywna.

3.7 W trakcie składania zamówienia, Użytkownik wybiera termin jego odbioru w sklepie 

Intermarche w Bochni lub termin dostawy zależnie od dnia i oczekiwanego sposobu realizacji Zamówienia.

3.8 Jeżeli Towary będące przedmiotem zamówienia są Towarami o zmiennej wadze (Towary

sypkie, ważone, np. owoce, warzywa etc.) Sklep zastrzega możliwość przygotowania Towarów w ilości o +/- 10 % większej, aniżeli ta, wskazana przez Użytkownika w Zamówieniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, po przygotowaniu Zamówienia Sklep wyśle do Użytkownika informację o dokładnej wartości sumy paragonu/faktury dla zamówionych Towarów. W przypadku powstania różnicy w

wysokości ostatecznej płatności, do zapłaty której zobowiązany jest Użytkownik zastosowanie znajdzie postanowienie § 6 pkt 6.3. i 6.4 Regulaminu.

3.9 W trakcie procesu składania zamówienia Użytkownik oświadcza, czy w razie braku

zamówionych Towarów w asortymencie Sklepu, wyraża zgodę na zastąpienie konkretnych,

brakujących Towarów ich zamiennikami (dobrowolne oświadczenie w komentarzu). Użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie zamienników. Zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym, Użytkownik wyraża odrębnie dla

każdego produktu lub razem dla wszystkim produktów znajdujących się w Koszyku - zależnie od woli kupującego.

3.10 Jeśli Użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w pkt. 3.8. powyżej, Sklep w informacji o

przygotowaniu Zamówienia zaznaczy, które Towary zostały zastąpione odpowiednimi

zamiennikami, a które są niedostępne i nie zostały zastąpione zamiennikami. Użytkownik ma

prawo odmówić przyjęcia zamienników, poprzez złożenie stosownego oświadczenia przy odbiorze Zamówienia. W przypadku powstania różnicy w wysokości ostatecznej płatności, do zapłaty której zobowiązany jest Użytkownik zastosowanie znajdzie postanowienie § 6 pkt 6.3. i 6.4 Regulaminu.

3.11 Użytkownik dokonuje samodzielnego odbioru Zamówienia w Sklepie Intermarche w Bochni przy ulicy Windakiewicza 16 lub przy realizacji opcji dostawy - towar jest dostarczany do użytkownika. Opcja dostawy może zostać anulowana jeśli waga łączna zamówionych produktów przekroczy 100 kg - takie przypadki będą indywidualnie rozpatrywane przez obsługę dostaw na etapie złożonych zamówień. W przypadku anulowania dostawy Obsługa Sklepu poinformuje Użytkownika o tym fakcie przed rozpoczęciem kompletacji zamówienia - Użytkownik ma prawo wtedy do anulowania zamówienia jeśli nie będzie ono dostarczone.

3.12 Użytkownik może być informowany SMS-em o etapie realizacji Zamówienia (tj. fakcie

przygotowania zamówienia i gotowości do odbioru), jeśli na etapie składania Zamówienia wyrazi zgodę na otrzymywanie tego rodzaju informacji.

4. Kupony zakupowe emitowane przez Sklep i Zarządcę Strony

4.1 Użytkownicy mogą otrzymywać od Sklepu lub Zarządcy Strony kupony zakupowe (bony)

przeznaczone do realizacji podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Strony i

umożliwiające, po spełnieniu warunków realizacji danego kuponu, uregulowanie kuponem części płatności za Zamówienie, w zakresie kwoty, na którą opiewa kupon. Kupony zakupowe będą przyznawane w związku z prowadzonymi przez Sklep lub Zarządcę Strony działaniami

promującymi Stronę i korzystanie z niej przez Użytkowników.

4.2 Każdy kupon będzie opiewał na określoną kwotę i określał będzie warunki jego wykorzystania, w tym w szczególności termin ważności kuponu i minimalną kwotę Zamówienia, przy której możliwe będzie wykorzystanie kuponu. Kupony przeznaczone są do jednokrotnego wykorzystania.

4.3 Kupony zakupowe będą posiadały postać ciągu znaków alfanumerycznych i będą

dystrybuowane do Użytkowników różnymi kanałami komunikacji, w tym również drogą

elektroniczną. Kupony zakupowe przyznane Użytkownikom przez Sklep będą posiadały wyróżnik

„SK”, a przyznane przez Zarządcę Strony wyróżnik „CE”.

4.4 Użytkownik, który otrzymał kupon zakupowy, po jego wprowadzeniu w odpowiednie pole przy składaniu Zamówienia, uprawniony jest do uregulowania kuponem części płatności za Zamówienie, w zakresie kwoty, na którą opiewa kupon, pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki wykorzystania danego kuponu.

4.5 Wartość (nominały) poszczególnych kuponów zakupowych nie sumują się. Kupony i bony

zakupowe nie mogą być wykorzystywane w części.

4.6 Kupony i bony zakupowe nie mogą być wymieniane na gotówkę lub jakiekolwiek inne świadczenie poza możliwością uregulowania nimi części płatności za Zamówienie, po spełnieniu warunków ich wykorzystania.

4.7 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru objętego Zamówieniem, przy którym wykorzystany został kupon zakupowy Użytkownik ma prawo do zwrotu rzeczywiście zapłaconej ceny za ten Towar, a wartość wykorzystanego kuponu zakupowego w części, w której płatność za Towar została uregulowana kuponem zostanie mu zwrócona w postaci nowego kuponu.

5. Przygotowanie Towarów do odbioru; odbiór Towarów przez Użytkownika 

5.1 Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika jest ono automatycznie przekazywane przez

Zarządcę do Sklepu, który przystępuje bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem ustalonego przez

Nabywcę terminu odbioru Towaru, w celu zachowania najwyższego standardu świadczonych

usług, a przede wszystkim dostarczania klientom zawsze świeżego Towaru, do przygotowania Towarów do odbioru.

5.2 Sklep, w czasie przygotowania do odbioru Towarów w postaci żywności sprzedawanej luzem ,dokona ich opakowania w lekkie torby foliowe lub papierowe Zapakowanie pozostałych Towarów w torby z tworzywa sztucznego może nastąpić na życzenie Użytkownika i po uiszczeniu ceny za takie opakowanie.

5.3 Użytkownik odbiera Zamówienie we własnym zakresie w Sklepie w terminie przez siebie

wybranym, przy czym odbiór Towarów następuje w godzinach i dniach otwarcia Sklepu podanych na Stronie. Użytkownik odbiera Towar w placówce Sklepu Intermarche w Bochni określonej w punkcie 1.2 niniejszego regulaminu w budynku Sklepu w kasie Sklepu/w specjalnym punkcie odbioru Towaru. Użytkownik może wybrać dostawę do domu zgodnie z zasadą:

a) dostawa na terenie miasta Bochnia od kwoty 200 zł jest darmowa

b) dostawy realizowane są w promieniu do 15 km od sklepu (licząc trasy wg map Google)

c) dostawy realizowane są w określonych przy składaniu zamówienia oknach czasowych np między godzinami 16:00 i 19:00.

5.4 Przy odbiorze zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać Towarów, a gdy przedmiotem Zamówienia jest alkohol lub wyroby tytoniowe, Sklep odmawia wydania tych Towarów.

5.5 Przy odbiorze Zamówienia Sklep przekaże Użytkownikowi paragon fiskalny lub na życzenie Użytkownika fakturę.

5.6 Sklep jest gotowy do wydania Nabywcy Towarów w terminie wskazanym przez Nabywcę. W przypadku braku odbioru Zamówienia przez Nabywcę w ustalonym przez niego terminie, Sklep podejmie próbę kontaktu telefonicznego lub mailowego z Nabywcą w celu ustalenia nowego terminu odbioru Zamówienia. W przypadku nie ustalenia nowego terminu odbioru Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane po upływie 24 godzin od wskazanego przez Nabywcę terminu odbioru Zamówienia.

6. Zasady i sposób dokonywania płatności; zwroty płatności

6.1 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny zamówionych Towarów oraz uiszczenia

ewentualnych innych dodatkowych opłat, do których należą kaucja z tytułu kupna Towarów w opakowaniach zwrotnych, opłata za pakowanie Towarów etc. Szczegółowe zestawienie Cen oraz innych płatności zostanie wyświetlone w Koszyku Użytkownika przed ostatecznym

zaakceptowaniem przez niego Zamówienia, co też następuje wraz z wyborem opcji "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ".

6.2 Zapłata Ceny i innych opłat związanych z zamówieniem następuje:

a) przy odbiorze w Sklepie lub przy dostawie do domu — kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, American Express,

b) on-line - e-przelewem, płatnością BLIK, kartą kredytową albo płatniczą, które realizowane są przez serwis internetowy Przelewy24 prowadzony przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

c) gotówką na miejscu w Punkcie Odbioru

6.3 W przypadku zamówienia przez Użytkownika Towarów na wagę Sklep zastrzega sobie prawo zmiany — po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika — ostatecznie zaakceptowanej przez niego ostatecznej Ceny, co jest wynikiem zmiany wartości zamówionych przez Użytkownika Towarów, będącej konsekwencją faktycznej niemożności dostarczenia przez Sklep zamówionej ilości Towarów.

6.4 Zwrot płatności następuję w poniżej wskazany sposób:

a. zwrot płatności w formie wypłaty gotówki przez Sklep w przypadku:

i. pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Nabywcę,

b. zwrot płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez

Użytkownika przy dokonywaniu zapłaty za Zamówienie w przypadku:

i. skorzystania z prawa odstąpienia od umowy,

ii. określonym w pkt. 3.8. Regulaminu,

iii. określonym w pkt. 3.10. Regulaminu,

iv. określonym w pkt. 4.6 Regulaminu.

c. zwrot  gotówce nadpłaty dla różnicy między kwotą wpłaconą na konto, a sumą paragonu. 

6.5 Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt 6.4.

7. Prawo odstąpienia od umowy przez Użytkownika

7.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni od dnia

zawarcia umowy, tj. od dnia odbioru Zamówienia w Sklepie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Użytkownik może zapoznać się z pouczeniem o warunkach odstąpienia od umowy tutaj. W

przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie, umowę uważa się za niezwartą.

7.2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli zamówione Towary to:

a. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

b. rzeczy dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie

nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

c. nagrania dźwiękowe lub wizualne, a także programy komputerowe dostarczane w

zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli oparkowanie to zostało otwarte przez Nabywcę;

d. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.

7.3 Użytkownik korzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez złożenie Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej. 

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim na adres Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego lub kuriera albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (email).

Użytkownik może skorzystać z ogólnie dostępnego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5 W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży jest on zobowiązany do zwrotu Towarów bezpośrednio do Sklepu, w którym odbierał on Zamówienie albo wysłania ich na adres tego Sklepu (np. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem). Opakowanie Towarów zwracanych wysyłkowo winno odpowiadać ich właściwości i uniemożliwiać ich zepsucie, zniszczenie lub pogorszenie. W przypadku wysyłkowego zwrotu Towarów, Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, takie jak koszt wysyłki i ich opakowania.

8. Postępowanie reklamacyjne i zwroty

8.1 Przy odbiorze Towarów Użytkownik powinien zbadać Towary w obecności pracownika Sklepu.

W przypadku wady Towaru, Sklep jest zobowiązany do jego natychmiastowej zamiany.

8.2 W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w którym odbierał zamówienie. Użytkownik zobowiązany

jest do dostarczenia reklamowanego Towaru do Sklepu w momencie składania reklamacji.

8.3 Sklep jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiocie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak zajęcia stanowiska przez Sklep w terminie określonym w zdaniu

poprzednim jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.

8.4 Opakowania zwrotne mogą być przez Użytkownika zwrócone w Sklepie, w którym odbierał on zamówienie.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie pn.

"Polityka prywatności" dostępnym tutaj.

9.2 Użytkownik może pobrać treść niniejszego regulaminu.

9.3 Strony umowy sprzedaży, tj. Sklep i Użytkownik zobowiązują się do polubownego

rozstrzygania powstałych pomiędzy nimi sporów.

9.4 Podmiotem odpowiedzialnym za treści umieszczone na Stronie jest Zarządca.